Obchodní podmínky fy. Jaroslav Lhota IČO 17463742


Podmínky byly naposledy aktualizovány 15. 5. 2024

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tuto internetovou stránku a na transakce související s mými produkty a službami. Můžete být vázán dalšími smlouvami souvisejícími s Vaším vztahem se mnou nebo jakýmikoli produkty nebo službami, které ode mne obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost a přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, že budete vázán těmito podmínkami uvedenými níže. Pouhé používání těchto internetových stránek znamená znalost a přijetí těchto podmínek. V některých konkrétních případech Vás také můžu požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto internetových stránek nebo komunikací se mnou elektronickými prostředky, či využívání služeb souvisejících s nabídkou fy. Jaroslav Lhota, IČO 17463742 souhlasíte a berete na vědomí, že s Vámi můžu komunikovat elektronicky, na webových stránkách nebo zasíláním e-mailů a že Vám mohu zasílat Občasníky fy. Jaroslav Lhota, IČO 17463742 až do Vašeho spravováním odběru odhlášení těchto Občasníků fy. jaroslav Lhota, IČO 17463742.

4. Duševní vlastnictví

Já nebo mí poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na internetové stránce a data, informace a další zdroje zobrazené nebo dostupné na internetových stránkách.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není Vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů ani jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, stahovat, přenášet, zpeněžovat, prodávat, nabízet nebo komercializovat žádné zdroje na této webové stránce v jakékoli formě, bez předchozího písemného povolení, s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (jak je právo citovat).

5. Novinky

Bez ohledu na výše uvedené můžete Občasník fy. Jaroslav Lhota, IČO 17463742 z webu www.stanicezoo.cz přeposílat v elektronické podobě ostatním, kteří by mohli mít zájem navštívit internetové stránky.

6. Vlastnictví třetí strany

Internetové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na internetové stránky jiných stran. Nemonitoruji ani nekontroluji obsah webů jiných stran, na které jsou z této internetové stránky odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným obchodním podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusím nutně sdílet nebo podporovat.

Nenesu odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá rizika spojená s používáním těchto internetových stránek a veškerých souvisejících služeb třetích stran. Nepřijímám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, ať už je způsobeno, v důsledku Vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

7. Odpovědné používání

Návštěvou internetových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami se mnou a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat internetové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s ním spojen) škodlivý počítačový software; používat údaje shromážděné z internetových stránek pro jakoukoli činnost přímého marketingu nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na internetových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Zapojení do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození internetové stránky nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost internetové stránky, je přísně zakázáno.

8. Registrace

Můžete si zaregistrovat účet na webu. Během tohoto procesu můžete být požádán o výběr hesla. Jste odpovědný za zachování důvěrnosti hesel a informací o účtu a souhlasíte s tím, že svá hesla, informace o účtu nebo zabezpečený přístup k internetovým stránkám nebo službám nebudete sdílet s žádnou jinou osobou. Nesmíte dovolit žádné jiné osobě, aby používala Váš účet k přístupu na internetovou stránku, protože jste zodpovědný za všechny aktivity, ke kterým dochází při používání Vašich hesel nebo účtů. Pokud se dozvíte o jakémkoli prozrazení svého hesla, musíte mne okamžitě informovat.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Kontaktní údaje naleznete níže. 

9. Předložení nápadu

Neodesílejte, prosím, žádné nápady, vynálezy, autorská díla nebo jiné informace, které lze považovat za Vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste mne chtěl prezentovat, pokud jsme předtím nepodepsali smlouvu týkající se duševního vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud mne jej prozradíte bez takové písemné smlouvy, udělujete mne celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, ukládání, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích.

10. Ukončení užívání

Na základě vlastního uvážení můžu kdykoli upravit nebo dočasně nebo trvale přerušit přístup na internetovou stránku nebo jakoukoli službu na nich. Souhlasíte s tím, že neponesu odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli takové úpravy, pozastavení nebo přerušení Vašeho přístupu na internetovou stránku nebo jejího používání nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webu mohl sdílet. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že určité funkce, nastavení a/nebo jakýkoli obsah, kterým jste přispěl nebo na který jste se spoléhal, budou trvale ztraceny. Nesmíte obcházet nebo se pokoušet obcházet nebo se pokoušet obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na webové stránky.

11. Záruky a odpovědnost

Něco v této části neomezuje ani nevylučuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto internetové stránky a veškerý obsah na webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně odmítám veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost obsahu. Nedávám žádnou záruku, že:

  • tato internetová stránka nebo produkty nebo služby budou splňovat Vaše požadavky;
  • tato webová stránka bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb;
  • kvalita jakéhokoli produktu nebo služby zakoupené nebo získané prostřednictvím této internetové stránky splní Vaše očekávání.

Něco na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařskou radu jakéhokoli druhu!

Následující ustanovení této části se použijí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a neomezí ani nevyloučí mou odpovědnost v souvislosti s jakoukoli záležitostí, pro kterou by bylo nezákonné, abych mou odpovědnost omezoval nebo vylučoval. V žádném případě nenesu odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně jakýchkoli škod za ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které Vám nebo jakékoli třetí osobě vzniknou, vyplývající z Vašeho přístupu na internetové stránky nebo z jejich používání.

Pokud není v jakékoli dodatečné smlouvě výslovně uvedeno jinak, mám maximální odpovědnost vůči Vám za veškeré škody vzniklé nebo související s webem nebo jakýmikoli produkty a službami nabízenými nebo prodávanými prostřednictvím webu, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost ( ať už na základě smlouvy, spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleného jednání, deliktu nebo jinak) a ta bude omezena na celkovou cenu, kterou jste mne zaplatil za nákup  produktu nebo služby nebo používání webových stránek. Takový limit se bude vztahovat souhrnně na všechny Vaše nároky, akce a příčiny jednání všeho druhu a povahy.

12. Soukromí

Pro přístup k webovým stránkám a/nebo službám můžete být požádán o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Vaše osobní údaje beru vážně a zavazuji se chránit Vaše soukromí.

Vaši e-mailovou adresu nebudu používat pro nevyžádanou poštu. Jakékoli e-maily, které Vám zašlu, budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb.

Další informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

13. Přístupnost

Zavázal jsme se, že obsah, který poskytuji, bude přístupný osobám se zdravotním postižením. Pokud máte zdravotní postižení a nemůžete kvůli svému postižení přistupovat k jakékoli části internetových stránek, žádám Vás, abyste mne zaslal oznámení včetně podrobného popisu problému, se kterým jste se setkal. Pokud je problém snadno identifikovatelný a řešitelný v souladu s průmyslovými standardními nástroji a technikami informačních technologií, vyřeším jej.

14. Exportní omezení / soulad s právními předpisy

Přístup na web z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webu nezákonný, je zakázán. Tuto internetovou stránku nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy země Česká republika.

15. Affiliate marketing

Prostřednictvím této internetové stránky se můžete zapojit do Afilliate marketingu, kdy obdržíte 10 %  z prodeje služeb nebo produktů na této internetové stránce nebo jejím prostřednictvím. Můžu také přijímat sponzorství nebo jiné formy kompenzace za reklamu od podniků. Účelem tohoto zveřejnění je vyhovět zákonným požadavkům na marketing a reklamu.

16. Přiřazení

Bez mého předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek, zcela ani zčásti, žádné třetí straně. Jakékoli údajné přidělení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

17. Porušení těchto podmínek

Aniž by tím byla dotčena další práva podle těchto podmínek, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžu podniknout taková opatření, která považuji za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení Vašeho přístupu na webovou stránku, kontaktování Vašeho poskytovatele internetových služeb požádat, aby Vám zablokoval přístup na internetovou stránku a/nebo zahájil proti Vám právní kroky.

18. Force majeure (vyšší moc)

S výjimkou závazků zaplatit peníze podle této smlouvy nebude žádné prodlení, neplnění nebo opomenutí kterékoli ze stran splnit nebo dodržet jakoukoli ze svých povinností podle této smlouvy považováno za porušení těchto podmínek, pokud a dokud takové prodlení, neplnění nebo opomenutí vyplývá z jakékoli příčiny mimo přiměřenou kontrolu této strany.

19. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a budete chránit před Vašimi nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s Vaším porušením těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí. Bezodkladně mne uhradíte škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

20. Vzdání se práva

Neuplatnění některého z ustanovení uvedených v těchto podmínkách a jakékoli smlouvě nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení, nebude vykládáno jak zřeknutí se takových ustanovení a nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek nebo jakýchkoli smluv nebo jakákoli její část nebo právo poté vymáhat každé ustanovení.

21. Jazyk

Tyto obchodní podmínky budou vykládány výhradně v češtině. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

22. Celý souhlas

Tyto obchodní podmínky, společně s cookie politikou, tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a mnou, tedy fy. Jaroslav Lhota, IČO 17463742 ve vztahu k Vašemu používání této internetové stránky.

23. Aktualizace těchto podmínek

Tyto obchodní podmínky můžu čas od času aktualizovat. Datum uvedený na začátku těchto obchodních podmínek je posledním datem revize. O jakýchkoli změnách nebo aktualizacích Vám odešlu písemné oznámení a revidované obchodní podmínky vstoupí v platnost dnem, kdy Vám takové oznámení bude odesláno. Vaše další používání této internetové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a budete jimi Vázán. Chcete-li požádat o předchozí verzi těchto podmínek, kontaktujte mne.

24. Volba práva a jurisdikce

Tyto podmínky se řídí zákony země Česká republika. Jakékoli spory týkající se těchto podmínek budou podléhat jurisdikci soudů země Česká republika. Pokud bude některá část nebo ustanovení těchto podmínek shledána soudem nebo jiným orgánem jak neplatná a/nebo nevymahatelná podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upravena, vymazána a/nebo vymáhána v maximálním přípustném rozsahu tak, aby uvést v platnost záměr těchto obchodních podmínek. Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

25. Kontaktní informace

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje Jaroslav Lhota, ročník 1980, dat. nar. 24. července.

V souvislosti s těmito podmínkami mne můžete kontaktovat písemně nebo e-mailem na následující emailovou adresu: moc.duolci@atohlvalsoraj

26. Stáhnout

Můžete si také stáhnout mé obchodní podmínky jak PDF.

www.stanicezoo.cz

POČET AKTUÁLNÍCH ODBĚRATELŮ:

15